Všeobecné obchodní podmínky

I.      Úvodní ustanovení

 1. Vymezení stran. Tyto Podmínky používání KVIFF.TV upravují práva a povinnosti smluvních stran, společnosti KVIFF.TV a.s., se sídlem Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 107 80 777, DIČ: CZ10780777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26283, jako poskytovatele služeb („Provozovatel“ nebo jen „my“) a vás jakožto uživatele těchto služeb („vy“).
 2. Vymezení pojmů. Pro lepší srozumitelnost níže uvádíme přehledné shrnutí pojmů užívaných v tomto dokumentu:
  1. KVIFF.TV je webová platforma dostupná na webu www.kviff.tv a stejnojmenná mobilní aplikace, jejichž prostřednictvím jsou v závislosti na aktuální dostupnosti jednotlivých funkcionalit poskytovány Služby.
  2. Služby nebo samostatně Služba označuje:
   • Stream, kterým se rozumí časově omezený přístup k přehrání jednoho Titulu na KVIFF.TV;
   • Download, kterým se rozumí stažení jednoho Titulu ve formátu mp4 z KVIFF.TV do vašeho zařízení;
   • Předplatné, kterým se rozumí časově omezený přístup k Titulům na KVIFF.TV.
  3. Obsah znamená texty, grafiky a vizualizace, fotografie, Tituly, ochranné známky a designy, které jsou součástí KVIFF.TV.
  4. Podmínky znamenají tyto Podmínky používání KVIFF.TV.
  5. Smlouva znamená smlouvu o poskytování služeb ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavíranou mezi námi a vámi, na základě níž vám poskytujeme Služby.
  6. Titul je film, seriál nebo jiné audiovizuální dílo dostupné na KVIFF.TV.
  7. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II.    Uživatelský účet

 1. Registrace. Pro využívání Služeb musíte provést registraci a vytvořit si uživatelský účet. Registraci provedete odesláním registračního formuláře uvedeného na KVIFF.TV. Pro vytvoření uživatelského účtu a k pozdějšímu přihlášení je nutné použít KVIFF ID, jehož poskytování se řídí Podmínkami používání KVIFF ID. Registrační formulář jste povinni vyplnit pravdivě a uzavřením Smlouvy potvrzujete, že veškeré informace odpovídají skutečnosti. O provedení úspěšné registrace budete informování pomocí e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
 2. Věkové omezení. Registrací potvrzujete, že jste starší 18 let. Jsme oprávněni požádat vás o dokumenty nezbytné k prokázání vašeho věku.
 3. Uzavření Smlouvy. Okamžikem, kdy dojde k úspěšné registraci na KVIFF.TV, je uzavřena Smlouva. Veškerá prezentace Titulů umístěná na KVIFF.TV je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto položek produktů.
 4. Přihlašovací údaje. Své přihlašovací údaje k uživatelskému účtu jste povinni zabezpečit. Jste povinni zajistit, že s takovými přístupovými údaji bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi a že budou používány bezpečným způsobem tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba. Nejste oprávněni poskytnout své přístupové údaje třetí osobě. Pokud tak učiníte, nejsme odpovědní za případnou ztrátu přístupu k vašemu uživatelskému účtu.
 5. Neoprávněné užití. Máte-li podezření, že dochází ke zneužití vašeho uživatelského účtu okamžitě nás o této skutečnosti informujte.

III.    Podmínky užívání služeb

 1. Okamžik poskytnutí Služby. Některé Tituly jsou na KVIFF.TV k dispozici zdarma. U jiných je nutné uhradit jejich cenu dle těchto Podmínek. Tituly, které nejsou zdarma, vám budou zpřístupněny (ve formě Předplatného, Streamu nebo Downloadu) v okamžiku, kdy uhradíte jejich cenu postupem dle těchto Podmínek.
 2. Dostupnost Titulů. Berte na vědomí, že Služby nemusejí být dostupné mimo území České republiky. Některé Tituly mohou být dostupné pouze pro Stream nebo pouze Download nebo pouze pro Předplatné. Jsme oprávněni jednostranně měnit nabídku Titulů, případně určovat, které Tituly budou dostupné v rámci jednotlivých Služeb. Informace o dalších omezeních dostupnosti Titulů na KVIFF.TV a kontakt pro případ technických potíží a reklamace, jsou uvedeny na KVIFF.TV, stejně tak jako informace o dostupnosti Titulů mimo území České republiky.
 3. Maximální počet zařízení. Maximální počet zařízení, na kterých lze souběžně užívat Služby, je omezen na pět. Vyhrazujeme si právo tento počet změnit a případnou změnu vám oznámíme postupem pro změnu těchto Podmínek podle odst. 10.3.
 4. Zakázané postupy a pravidla chování. Při využívání Služeb jste povinni postupovat v souladu s těmito Podmínkami, s platnými právními předpisy a s pokyny uvedenými na KVIFF.TV. Na KVIFF.TV nesmíte používat postupy, které by mohly narušit nebo poškodit jejich funkci nebo je nepřiměřeně zatěžovat. Jsme oprávněni kdykoliv pozastavit poskytování Služeb nebo váš přístup ke KVIFF.TV, pokud z vaší strany dochází k porušování těchto Podmínek, platných právních předpisů nebo dobrých mravů.
 5. Funkčnost internetových prohlížečů a jiného softwaru. Služby optimalizujeme pro poslední verze internetových prohlížečů. Některé Služby proto nemusejí být z tohoto důvodu na starších internetových prohlížečích dostupné. Pro základní funkčnost Služeb je třeba připojení k internetu s rychlostí alespoň 1 Mbit/s. Pro plnou funkčnost Služeb je třeba připojení k internetu s rychlostí alespoň 3 Mbit/s.

IV.    Předplatné, cena a platební podmínky

 1. Cena. Cena za Stream nebo Download konkrétního Titulu stejně jako cena za Předplatné je uvedena na KVIFF.TV, včetně všech souvisejících daní a poplatků. Některé Tituly nemusí být součástí Předplatného.
 2. Předplatné a opakující se platby. Předplatné je možné zřídit na období jednoho měsíce nebo jednoho roku. Předplatné – ať již měsíční nebo roční – bude automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného, nebo každých dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců u ročního předplatného), dokud Předplatné nezrušíte. K provedení platby bude docházet vždy na začátku příslušného předplaceného období.
 3. Zrušení předplatného. Předplatné můžete kdykoliv zrušit ve svém uživatelském účtu na KVIFF.TV, a to s účinností ke konci aktuálního, již započatého předplaceného období. Neposkytujeme peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání nebo zrušení Předplatného.
 4. Sleva. Jsme oprávněni poskytnout vám cenové zvýhodnění, tj. slevu nebo speciální nabídku, z ceny Služby. Pravidla pro uplatnění a čerpání takového cenového zvýhodnění budou uvedena v konkrétní nabídce cenového zvýhodnění.
 5. Poukazy. Můžete zakoupit poukaz na užívání Služby, přičemž takový poukaz jste oprávněni darovat jiné osobě. V takovém případě vám po uhrazení ceny zašleme poukaz s elektronickým kódem pro aktivaci předplacené Služby. Po provedení aktivace elektronického kódu bude předplacená Služba poskytnuta. Platnost elektronického kódu může být časově omezena a tato informace bude vždy uvedena při nákupu a bude i součástí poukazu.
 6. Změna ceny Služby za Stream a Download a její oznámení. Jsme oprávněni jednostranně změnit cenu za Stream a Download. Cenu za Stream nebo Download jsme oprávněni měnit jednostranně bez předchozího informování. Nová cena bude uvedena na KVIFF.TV. Změna ceny se netýká Titulů, u kterých jste uhradili cenu před účinností změny.
 7. Změny ceny Předplatného a její oznámení. Jsme oprávněni jednostranně změnit cenu Předplatného. Změnu ceny Předplatného oznámíme prostřednictvím e-mailu, a to minimálně jeden kalendářní měsíc před účinností změny. Změna ceny nebude mít vliv na již uhrazené Předplatné. V případě, že se změnou ceny za Předplatné nesouhlasíte, jste oprávněni Předplatné ke konci příslušného období zrušit. Pokud Předplatné v příslušném období nezrušíte, bude vám v následujícím období účtována cena za Předplatné ve změněné výši.
 8. Možnosti platby. Cenu Služby lze uhradit prostřednictvím platební brány, která poskytuje variantu platby platební kartou nebo rychlým bankovním převodem, nebo pomocí jiné podporované platební metody, která je dostupná na KVIFF.TV. Online platby zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online je platba kartou. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky, nebo o potvrzení platby v mobilní aplikaci. Platba bankovním převodem je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do KVIFF.TV. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, telefon +420 228 224 267.
 9. Žádné zvýšené náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Z naší strany vám nevznikají žádné zvýšené náklady na použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých s námi jednáte a uzavíráte Smlouvu. Za komunikaci s námi prostřednictvím internetu nebo za telefonickou komunikaci vám současně nebudeme účtovat žádné poplatky. Stále však budete povinni hradit standardní poplatky za užití těchto způsobů komunikace vašemu poskytovateli telekomunikačních služeb. Pro využívání Služeb je nutné být připojen k síti internet. Náklady na takové připojení nejsou součástí ceny Služeb.

V.    Odpovědnost

 1. Vyloučení odpovědnosti za výpadky. I přes snahu nás a našich dodavatelů může dojít k výpadkům při poskytování Služeb. Nejsme odpovědní za nepřetržité poskytování Služeb a jejich plynulost. V takových výjimečných situacích nejsme povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se ke Službě nebo KVIFF.TV.
 2. Další vyloučení odpovědnosti. Dále neodpovídáme za:
  1. aktuálnost, správnost, přesnost, úplnost a/nebo kvalitu Obsahu včetně Titulů,
  2. jakoukoliv škodu vzniklou v případě, že jste si zvolili nevhodné heslo nebo jste heslo neuchovali v bezpečí v rozporu s těmito Podmínkami, nebo škodu či ztrátu způsobenou třetí osobou, které jste poskytli přístup k vašemu uživatelskému účtu;
  3. jakoukoli škodu vzniklou v důsledku nevhodného nebo nesprávného používání KVIFF.TV;
  4. jakékoli škody vzniklé v důsledku poruchy, nedostupnosti nebo nedostatečného datového připojení;
  5. poskytování Služeb v případě, že jeho poskytování brání potíže na vaší straně nebo na straně jiných osob; neodpovídáme tak za řádné poskytování Služeb zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě nebo jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 3. Rozsah povinnosti hradit škodu. Nejsme povinni hradit jakoukoliv újmu, která vznikne v důsledku jednání či opomenutí třetích osob či v důsledku jednání, které není porušením těchto Podmínek. Dále nejsme povinni hradit jakoukoliv újmu, která vám vznikne v důsledku vašeho vlastního jednání či opomenutí v rozporu s těmito Podmínkami, jakož ani škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími povinnost k náhradě újmy (vyšší moc).

VI.    Licence

 1. Práva k Obsahu. Obsah je chráněn právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a ochranných známek. Veškerá práva k Obsahu (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jeho jednotlivým částem jsou naším výhradním majetkem nebo majetkem třetí osoby, která nám k užívání poskytla licenci.
 2. Rozsah užití Titulů. Všechny Tituly jsou určeny výhradně k vašemu osobnímu užití. Nejste oprávněni Tituly použít za komerčním nebo podnikatelským účelem. Jakékoliv veřejné užití Titulů nebo užití Titulů v rozsahu větším, než je nezbytné pro osobní užití, je výslovně zakázáno. Nejste oprávněni prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit Tituly třetím osobám. Nejste oprávněni udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Titulů.
 3. Licence. Poskytujeme vám bezúplatnou, nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci k užívání Obsahu včetně Titulů. Tato licence je časově omezena trváním Smlouvy a je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

VII.    Reklamace

 1. Vady Služeb. V případě, že vám bude z naší strany poskytnuto plnění, které vykazuje vady, jste u nás oprávněni uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, a to elektronicky na e-mailu hello@kviff.tv nebo jiným zákonným způsobem.
 2. Definice vady. Vadou plnění z naší strany není nedostupnost Titulů ve smyslu odst. 3.2, nesoulad Služeb s vaším očekáváním nebo nemožnost používat Služby z důvodu výpadku vašeho internetového připojení či technického zařízení. Za vadu služeb se dále nepovažují situace uvedené v odst. 5.1 a 5.2 těchto Podmínek.
 3. Uplatnění vad. Jste povinni uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady, či bezodkladně po tom, co jste vadu při vynaložení obvyklé pozornosti zjistit mohli. Uplatnění reklamace musí mít vždy písemnou podobu. Do písemného zdůvodnění reklamace uvedete všechny údaje, které jsou nezbytné pro přezkoumání jejího odůvodnění, zejména však:
  1. vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, e-mail);
  2. popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace; a
  3. doklady a dokumenty týkající se tvrzených skutečností.
 4. Vyřízení reklamace. Na základě vašich informací rozhodneme o oprávněnosti reklamace, přičemž jsme povinni uplatněnou reklamaci přezkoumat a vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení vás nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace informovat. V případě uznání reklamace vám bude poskytnuto náhradní plnění bez vad, pokud výslovně neuplatníte jiný zákonný nárok.

VIII.    Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. Zrušení uživatelského účtu z vaší strany. Jste oprávněni kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet. Pokud svůj uživatelský účet zrušíte, aniž byste měli uhrazené Předplatné, končí Smlouva okamžikem zrušení uživatelského účtu. Pokud máte aktivované Předplatné, skončí Smlouva ke konci předplaceného období.
 2. Okamžité zrušení uživatelského účtu z naší strany. Jsme oprávněni zrušit váš uživatelský účet a ukončit Smlouvu bez výpovědní doby, případně omezit váš přístup k uživatelskému účtu, KVIFF.TV nebo Titulům, pokud porušíte tyto Podmínky nebo příslušné právní předpisy. Berte na vědomí, že v takovém případě nemáte právo na vrácení uhrazené ceny za Službu, kterou jste nám doposud uhradili.
 3. Zrušení uživatelského účtu z naší strany. Jsme dále oprávněni zrušit váš uživatelský účet a ukončit Smlouvu s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce. Smlouva však neskončí dříve než s koncem příslušného Předplatného. Po podání výpovědi z naší strany nejste oprávněni objednávat Tituly nebo Předplatné na následující období.
 4. Souhlas s poskytnutím Služeb. Výslovně souhlasíte s tím, aby vám byla Služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Berete na vědomí, že v takovém případě:
  1. nemáte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, jedná-li se o Titul, který je na KVIFF.TV dostupný pro Download za úhradu ceny. V tomto případě se jedná o digitální obsah, který nebyl dodán na hmotném nosiči, ve smyslu § 1837 písm. l).
  2. máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy došlo k úhradě ceny za Předplatné, přičemž jste povinni uhradit nám poměrnou část ceny za Předplatné do okamžiku odstoupení od smlouvy, ve smyslu § 1834 Občanského zákoníku. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v Příloze č. 1 k těmto VOP.

IX.    Informace o povaze uzavíraných smluv a další informace pro spotřebitele

 1. Spotřebitelské smlouvy. Smlouva je uzavírána s vámi jako spotřebitelem, tj. člověkem, který uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud nejednáte jako spotřebitel, neuplatní se na vás ochrana spotřebitele podle platných právních předpisů a těchto Podmínek.
 2. Žádné zálohy. V souvislosti s poskytováním služeb nevyžadujeme uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.
 3. Řešení stížností. Vaše podněty a stížnosti nám můžete zaslat na e-mail: hello@kviff.tv.
 4. Dozorové orgány. Dozorovými orgány, které vykonávají dohled nad naší činností a na které se můžete obracet v případě stížností, jsou:
  1. v oblasti ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz;
  2. v oblasti živnostenské kontroly příslušný živnostenský úřad;
  3. v oblasti dozoru nad ochranou osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha, www.uoou.cz.
 5. Spotřebitelské spory. Vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. se sídlem Pod altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, www.konzument.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se našich služeb, a pro vyhledání alternativního řešení sporů můžete dále využít Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Uchovávání smlouvy. Smlouva s Vámi je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce a je námi uchovávána ve formě elektronického záznamu pro naše interní účely. Přístup k ní tedy nebude možný.
 7. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a oprava údajů. Před odesláním registračního formuláře si zkontrolujte zadané údaje a případně je změňte nebo opravte. Údaje můžete později měnit ve svém uživatelském účtu.
 8. Závazná pravidla chování. Při poskytování služeb jednáme v souladu s účinnými právními předpisy, nejsme však ve vztahu k vám vázáni žádným kodexem chování.
 9. Ochrana osobních údajů. Při poskytování služeb dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů se řídí Zásadami ochrany soukromí KVIFF.TV.

X.    Závěrečná ustanovení

 1. Rozhodné právo. Smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Pro řešení případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.
 2. Postoupení. Jsme oprávněni postoupit, jako celek či zčásti, naše práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek jakékoliv společnosti spadající do skupiny KVIFF Group nebo právnímu nástupci nebo kupujícímu nebo nabyvateli obchodních aktiv souvisejících se Službami bez vašeho předchozího souhlasu. Nejste oprávněni postoupit, jako celek či zčásti, jakákoli svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek.
 3. Změna Podmínek. Tyto Podmínky můžeme průběžně jednostranně měnit. Novou aktuální verzi Podmínek vám oznámíme na e-mail, který jste přiřadili ke svému uživatelskému účtu. Oznámení o změně Podmínek bude vždy učiněno alespoň 1 měsíc před nabytím účinnosti změny Podmínek. Souhlas se změnou a aktuálním zněním Podmínek vyjádříte tím, že budete Služby nadále používat. Pokud nesouhlasíte se změnou Podmínek, máte právo Smlouvu ukončit, a to oznámením vůči Provozovateli učiněným nejpozději ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti změny Podmínek.
 4. Platnost ustanovení Podmínek. Pokud je některé z jednotlivých ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo se stane neplatným, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními, která se co nejvíce blíží účelu původních ustanovení a zachovávají zájmy obou smluvních stran.
 5. Účinnost. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 9. 2022.